UCHWAŁA NR 532/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu sprzedaży na własność, będących w użytkowaniu wieczystym, części ułamkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi

UCHWAŁA NR 532/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu sprzedaży na własność, będących w użytkowaniu wieczystym, części ułamkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568 ), art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39 i Nr 19, poz. 177 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży na własność, ułamkowych części nieruchomości gruntowych związanych z lokalami mieszkalnymi na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, będących
wieczystymi użytkownikami. Zgoda na udzielenie bonifikaty dotyczy nieruchomości, względem których prawo użytkowania wieczystego występuje na własności podmiotów nie będących Skarbem Państwa ani jednostką samorządu terytorialnego.

§ 2

Bonifikatę określoną w § 1, ustala się w wysokości 99 % od różnicy wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

§ 3

Na wniosek nabywcy, opłata z tytułu wykupu ułamkowej części nieruchomości
na własność może być rozłożona na raty roczne. Spłata pełnej kwoty opłaty w ratach rocznych nie może trwać dłużej niż 10 lat.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka
   

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 552
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji