UCHWAŁA NR 723/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 723/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku
       
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 6r ust. 3 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje:

§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez  punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2
Z nieruchomości odbierane są odpady:
1) zmieszane,
2) papier i tektura,
3) metal,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło (białe i kolorowe),
6) opakowania wielomateriałowe,
7) bioodpady (odpady kuchenne),
8) odpady zielone,
9) odpady budowlane, rozbiórkowe,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) odpady niebezpieczne,
12) opony,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
powstałe w gospodarstwach domowych w każdej wytworzonej ilości.

§ 3
1. Odpady należy gromadzić w:
1) pojemnikach o pojemnościach: od 120 l do 1100 l,
2) workach – 60 l i 120 l,
3) kontenerach zamkniętych – 4 m³, 7 m³ i 10 m³,
4) kontenerach otwartych  -  4 m³, 7 m³ i 10 m³ oraz worki kontenerowe typu big-bag – 1 m³ – na odpady budowlane i remontowe.
5) workach typu big-bag – 1 m³.
6) podziemnych pojemnikach do gromadzenia odpadów wysegregowanych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-5, o ile funkcjonują na terenie miasta Płocka.
2. Pojemniki powinny być oznaczone napisami sugerującymi przeznaczenie pojemnika, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 1 i ust.3.
3. Worki na odpady powinny być przeźroczyste lub oznaczone zgodnie z §15 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2.
4. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

§ 4
Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:
1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 2-6 – raz na 2 tygodnie,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 7 i 8 – raz na 2 tygodnie,
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 10 – raz w miesiącu;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane – 2 razy na tydzień,
b) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 2-6 – 2 razy na tydzień,
c) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 7 – 2 razy na tydzień,
d) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 8 – raz na dwa tygodnie,
e) odpady wysegregowane zgodnie z § 2 pkt 10 – raz w tygodniu.

§ 5
1. Odpady wymienione w § 2 pkt 11-13 można przekazać przedsiębiorcy podczas mobilnego odbioru tych odpadów raz na kwartał na obszarze zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej.
2. Odpady wymienione w § 2 pkt 9, powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiar budowy lub wykonywania robót, muszą być gromadzone w kontenerach lub workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dostarczonych przez przedsiębiorcę i odebranych po zakończeniu prac remontowych. Opłatę za dostarczenie kontenera lub pojemnika wnosi zamawiający na konto przedsiębiorcy po zawarciu z nim umowy cywilno-prawnej.

§ 6
1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć we własnym zakresie i bezpłatnie odpady wskazane w § 2 pkt 2-13.
2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mogą być prowadzone przez firmy odbierające odpady.

 

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8
Traci moc uchwała nr 514/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz uchwała nr 562/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z 26 marca 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji