Załącznik do Uchwały nr 755/LIII/10
STATUT Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostka Budżetowa

Załącznik do Uchwały nr 755/LIII/10
Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

STATUT
Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku
 - Jednostka Budżetowa


Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
1.Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa, zwany dalej MZOS J.B. działa na podstawie:
Art.7 ust.1 pkt 10, pkt 15 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z pózn. zm ) ,
Art.4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U.          z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
Art. 11,art.18, art. 20,art. 21, art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Art.4, ust.1, p.17, art.5, ust.1i 2, art 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.873 z późn. zm.),
Art. 1, 3 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity    Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
Uchwały Rady Miasta Płocka nr 456/XLVIII/93 z dnia 26 października 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych,
Niniejszego statutu

2.MZOS J.B. jest jednostką budżetową Miasta Płocka prowadzącą gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 2
1.Siedzibą MZOS J.B. jest Płock
2.MZOS J.B. realizuje zadania na terenie Płocka
3.MZOS J.B. może działać również na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami Polski, w ramach obowiązujących przepisów
4.Rada Miasta Płocka tworzy MZOS J.B.  i nadaje mu Statut

Rozdział II
Cel, przedmiot i zakres działania

§ 3
Podstawowym celem działania MZOS J.B.  jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej

§ 4
Przedmiotem działalności MZOS J.B. jest:
Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
Administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi, rehabilitacyjnymi  wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku;
Prowadzenie sekcji rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży
Współpraca z placówkami oświatowymi;
Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
Wykonywania na zasadzie zlecenia przez Prezydenta Miasta Płocka czynności w zakresie powierzania realizacji zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej organizacjom pożytku publicznego oraz ich nadzorowania i rozliczania;
Budowa obiektów inżynieryjnych lądowych i wodnych takich jak porty dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Prowadzenie usług związanych z serwisowaniem i zaopatrzeniem śródlądowych jednostek pływających;
Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym MZOS J.B. lub zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka

Rozdział III
Zarządzanie i Organizacja

§5
1.MZOS J.B.  kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Płocka,  który ustala również warunki pracy Dyrektora
2.Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka
3.Dyrektor reprezentuje MZOS J.B. w stosunkach pracowniczych, przy czym zatrudnienie i zwalnianie Zastępców Dyrektora następuje po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Płocka
4.Organizację wewnętrzną MZOS J.B. określa regulamin organizacyjny zatwierdzony – na wniosek Dyrektora – przez Prezydenta Miasta Płocka
5.Do kompetencji Dyrektora należy ponadto:
Składanie wniosków do organów Miasta Płocka o ustalenie cen usług dotyczących realizacji zadań publicznych gminy świadczonych w ramach działalności statutowej MZOS J.B.
Określenie wysokości cen i stawek opłat innych niż wymienione w pkt 1 w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane przez organy Miasta Płocka, w szczególności: czynszu najmu lub dzierżawy i innych opłat związanych z korzystaniem ze składników majątku trwałego, wynagrodzenia za usługi reklamowe oraz opłat związanych z organizacją imprez (wpisowe, startowe, zakwaterowanie itp.)


Rozdział IV
Majątek i Finanse

§ 6
MZOS J.B. prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

§ 7
1.MZOS J.B. prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych będących w jego dyspozycji
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości początkowej netto do 3.500 PLN podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi dla kompetencji Rady Miasta Płocka.
3.Decyzje w sprawie ulepszenia budynków, budowli i innych środków trwałych podejmuje samodzielnie Dyrektor, o ile wydatki  netto na te ulepszenia nie przekracza kwoty 3.500 PLN, w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka
4.Środki trwałe wytworzone lub nabyte w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów prowadzonych przez Miasto Płock będą administrowane przez MZOS J.B. po ich formalnym przekazaniu i wprowadzeniu do ewidencji
5.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

 

§ 8

1.MZOS J.B.  jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer identyfikacji podatkowej i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym
2.Rozliczenia wzajemne z Miastem Płock i jego jednostkami organizacyjnymi dotyczące czynności wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług odbywają się w trybie przewidzianym dla  podatników tego podatku

§ 9

1.Środki finansowe na realizację wydatków MZOS J.B. pochodzą z :
budżetu Miasta Płocka
innych źródeł finansowania
2.Wszelkie wpływy netto (bez podatku VAT) uzyskane przez MZOS J.B. stanowią dochód budżetu Miasta Płocka z wyjątkiem wpływów na Rachunku Dochodów Własnych, który funkcjonuje na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2010 roku.
3.Wydatki MZOS J.B. realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów prawnych
4.Upoważnieni pracownicy Prezydenta Miasta Płocka dokonują kontroli działalności jednostki i kontroli rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości
5.MZOS J.B. sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo  przesyła do Prezydenta Miasta Płocka   za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

§ 10
1.MZOS J.B. samodzielnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych przez MZOS J.B.
3.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
4.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników zespołu, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka


Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 11
1.MZOS J.B. używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
2.MZOS J.B. może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb miasta Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE


Zmiana Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych wynika z  konieczności dostosowania zapisów do wprowadzonych zmian przepisów prawnych.
Zmiany dotyczą:
1. Aktualizacji przywołanych w § 1, ust.1  przepisów prawnych,
2. Dodania słów „...i turystyki” oraz „...turystycznymi,...” w § 4,
3. Wykreślenia ust.6 w § 5, który dawał możliwość utworzenia gospodarstwa pomocniczego,
4. Dodania w § 6 frazy „...dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.”,
5. Dodania w § 7, ust.2  frazy „...poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka,
6. zmiany treści ust. 2 w § 7
7. ust.3 § 10 otrzymuje brzmienie „zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka”. Dotychczasowy ust. 3 § 10 staje się ust. 4 § 10.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 666
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji