Uchwała Nr 367/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr 367/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1


1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Płocka i Gminą Stara Biała w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Stara Biała porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płocka prowadzenia transportu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 968
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji