UCHWAŁA NR 41/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR 41/IV/06
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. 181 poz.1337), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.191 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 1.
      
§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku.

§ 5

Uchwała wraz z Załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 579
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:12
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2007, godzina 15:12 Aktualizacja danych