projekty uchwał
Sesja XXXIX - 29-10-2013

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 października 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Płocka.
Porządek obrad
1/  Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych na tle innych miast w Polsce i na Mazowszu.
4/ Informacja z działalności „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego” w roku 2012.
5/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
6/ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka w 2013 roku.
7/ Informacja nt. działań miasta Płocka, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz innych zainteresowanych samorządów w zakresie m.in. ustalenia trasy przebiegu drogi ekspresowej i połączeń kolejowych, terminu realizacji, udziału miasta Płocka itp. za okres od przyjęcia „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” do czerwca 2013 roku.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2013 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
2. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn. „Szansa dla Nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
3. skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
4. zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowani lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
5. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Świętego Wojciecha w Płocku,
6. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej,
7. zmiany w uchwale Nr 596/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca  2014 roku,
8. sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9.  ustalenia  nazwy  ronda,
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka,
11. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12. zmieniająca uchwałę nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka,
13. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
14. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2014 rok”,
15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030,
16. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 22 października 2013, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 801
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji