Uchwała Nr 653/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. K. Wielkiego 24 i 24a Panu Jackowi Markiewiczowi z przeznaczeniem na galerię artystyczną

Uchwała Nr 653/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. K. Wielkiego 24 i 24a Panu Jackowi  Markiewiczowi z przeznaczeniem na galerię artystyczną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203), oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych,  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych o pow. 25,30 m2 oraz 34,66 m2 zlokalizowanych przy ul. K. Wielkiego 24 oraz K. Wielkiego 24a Panu Jackowi Markiewiczowi z przeznaczeniem na galerię artystyczną.

§ 2

Czas trwania najmu określa się na 5 lat.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 322
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji