UCHWAŁA NR 14/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 14/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 25 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka w składzie:

1. Krzysztof Buczkowski
2. Andrzej Burnat
3. Józef Czurko
4. Arkadiusz Iwaniak
5. Artur Jaroszewski
6. Paweł Kolczyński
7. Wiesław Kossakowski
8. Wioletta Kulpa
9. Lech Latarski
10. Magdalena Lewandowska
11. Tomasz Maliszewski
12. Piotr Szpakowicz

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 348
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji