Uchwała Nr 689/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr 886/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 689/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr 886/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747, z 2002 r., Nr 96, poz. 959, Nr 113, poz. 984, z 2002 r., i Nr 173, poz. 1808)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Traci moc uchwała Nr 629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego, zmieniona uchwałą Nr 886/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 17 marca 2005 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

W związku z podjętym przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 17 marca br. zarządzeniem w sprawie określenia zasad refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego -  niniejsza uchwała jest bezzasadna.
Art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne , mogą je przekazywać odpłatnie gminie, na warunkach uzgodnionych w umowie.
Tym samym w chwili obecnej obowiązują zasady określone w cytowanym zarządzeniu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 325
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji