Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 492/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, dnia 25 maja 2004 roku

 
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 492/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku


AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214 , poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/,  art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. a) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329, Nr 106, poz.496, z 1997 r.  Nr  28,  poz. 153, Nr 141, poz. 943,  z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,  poz. 1126, z 2000 r.  Nr 12,  poz. 136,  Nr 19,  poz. 239,  Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,  Nr 120, poz. 1268, Nr 122,  poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141,  poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6,  poz. 128,  Nr 128, poz. 1176,  Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2 c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r. Nr 12, poz. 96,  z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,  poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.  

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:


Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Płocku
Al. Piłsudskiego 6.

Szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 603
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji