Uchwała Nr 615/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Uchwała Nr 615/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2005.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz.1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) w związku z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431, zmiana z 1994 roku Dz. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Dz.U. Nr 91 poz. 409, z 1997 roku Dz.U. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 roku Dz.U. Nr 108 poz. 681, z 2001 roku Dz.U. Nr 81 poz. 875, z 2002 roku Dz.U. Nr 200 poz.1680, z 2003 roku Dz.U. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (Monitor Polski Nr 43, poz. 765) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku w kwocie 37,67 zł za 1 q, jako podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku rolnego należnego w 2005 roku .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 332/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 516
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji