U C H W A Ł A Nr 82/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka.
U C H W A Ł A Nr 82/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86
położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka.

Na podstawie art.7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112) oraz art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka, zwany dalej „planem”.

§ 2
1. Plan obejmuje obszar ~ 4 ha położony w mieście Płocku, którego granice wyznaczają:
1) od strony północnej – północna linia rozgraniczająca istniejącej ul. Długiej,
2) od strony wschodniej – zachodnia linia rozgraniczająca istniejącej ul. Kobiałka,
3) od strony południowej – północna granica działki Nr 99,
4) od strony zachodniej – wschodnia granica działki Nr 85.
2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu.

§ 3
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu umożliwiająca uregulowanie zasad zabudowy i zagospodarowania,
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
3) ochrona interesu publicznego, o znaczeniu lokalnym, w zakresie komunikacji, inżynierii
i ochrony środowiska,
4) ustalenie zasad tworzenia ładu przestrzennego.
§ 4

Przedmiotem ustaleń planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy oraz gabaryty i formę obiektów,

-2-


3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji,
5) warunki ochrony środowiska kulturowego,
6) warunki ochrony środowiska przyrodniczego,
7) gospodarkę odpadami.

§ 5


Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami).
2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczające prawo dysponowania terenem,
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Płocka,
4) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący przepis gminny, obejmujący obszar określony w §1 niniejszej uchwały,
5) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia (funkcji), który przeważa (stanowi więcej niż 50%) na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które nie stanowią uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego, uzupełniają przeznaczenie podstawowe i nie są z nim sprzeczne,
8) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,
9) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, (w którym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze, litery oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
10) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi,
11) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granice między terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowaniu lub różnym przeznaczeniu podstawowym (w tym również ulic), ustalone niniejszym planem,
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość sytuowania budynków i innych obiektów kubaturowych w granicach działki bez prawa przekroczenia tej linii,
13) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń,


-3-

14) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
15) zieleni naturalnej – należy przez to rozumieć zbiorowiska roślinne, nie wymagające pielęgnacji, podlegające procesom naturalnej sukcesji,
16) ulicy – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi,
17) ciągu pieszym – należy przez to rozumieć pas terenu wydzielony prawnie liniami rozgraniczającymi, przeznaczony dla ruchu pieszego,
18) stanowisku archeologicznym – należy przez to rozumieć zachowane w ziemi (pod warstwą orną) pozostałości dawnych osad umieszczone w wykazie stanowisk archeologicznych.

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU

§ 6
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem, jako granica obowiązywania ustaleń planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefa stanowiska archeologicznego,
5) granice stref ochronnych od istniejących podziemnych ciągów infrastruktury technicznej,
6) granice stref bezpieczeństwa od istniejących linii energetycznych,
7) strefy ochronne od istniejących podziemnych ciągów infrastruktury technicznej,
8) strefy bezpieczeństwa od istniejących linii energetycznych,
9) przeznaczenie terenów,
10)ścieżka rowerowa.

§ 7
1. Plan wyznacza tereny:
1) Parku Technologicznego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1PPT, 2PPT,
2) zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZN,
3) urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku plany symbolem 4EE,
4) ulic i ciągów pieszych:
a) 1KZ1/2 – ulica zbiorcza,


-4-
b) 2KD1/2 – ulica dojazdowa,
c) 3KX – ciąg pieszy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
§ 8
1. W zakresie infrastruktury technicznej plan ustala:
1) zaopatrzenie w wodę,
a) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych, produkcyjnych i ochrony przeciw pożarowej z miejskiej sieci wodociągowej,
b) budowę i rozbudowę sieci wodociągowej w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
c) źródłem zasilania sieci wodociąg Ø 250 mm zlokalizowany poza obszarem planu (w ul. Dobrzyńskiej),
d) dopuszczenie indywidualnych ujęć dla celów produkcyjnych i ochrony przeciw pożarowej przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.
e) wyposażenie sieci w hydranty p.pożarowe zewnętrzne wg zasad określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.
2) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych,
a) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ,
b) budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
c) połączenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obszarze planu z miejską siecią kanalizacji sanitarnej położoną poza granicami planu,
d) obowiązek podczyszczenia ścieków przemysłowych przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,
b) budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
c) połączenie sieci kanalizacji deszczowej w obszarze planu z siecią kanalizacji deszczowej położoną poza granicami planu,
4) zasilanie w energię elektryczną,
a) zasilanie odbiorców z sieci napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia,
b) rozbudowę i przebudowę sieci 15kV i niskiego napięcia oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
c) lokalizowanie stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi ulic,-5-

d) stację transformatorową SN/nn przewiduje się w wykonaniu napowietrznym lub wnętrzowym w zależności od architektury obiektów, zapotrzebowania mocy oraz możliwości terenowych uwzględniając najdogodniejszy dojazd i w przypadku stacji wnętrzowych możliwość wydzielenia pod ich lokalizację odpowiednich terenów,
e) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych realizowanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny na wniosek Podmiotu Przyłączanego,
f) przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej, kolidującej z projektowanymi obiektami może być zrealizowana przez właściciela sieci na koszt podmiotu, który tę zmianę w planie powoduje, po zawarciu stosownej umowy,
5) zasilanie w gaz przewodowy,
a) zasilanie odbiorców z sieci gazowej średniego ciśnienia,
b) jako podstawowe źródło zaopatrzenia w gaz ziemny, istniejący gazociąg średniego ciśnienia Ø 100 zlokalizowany w obszarze planu,
c) budowę i rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, zawartymi w przepisach szczególnych i odrębnych,
6) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej:
a) z lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem technologii i paliw ekologicznych,
b) z miejskiej sieci cieplnej,
7) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne,
a) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej (dopuszcza się budowę dwóch lub więcej sieci telekomunikacyjnych),
b) budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
2. Podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa mediów następować będzie na podstawie warunków uzyskanych od właściwego zarządcy danej sieci.
3. Dla sieci, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4 plan ustala miejscem lokalizacji ulice, ciąg pieszy oraz teren zieleni naturalnej.
4. Dla sieci, o których mowa w ust. 1, nie oznaczonych na rysunku planu, jako miejsce lokalizacji
dopuszcza się pas terenu pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy, z
zachowaniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych i odrębnych.
§ 9
1. Plan ustala dla podziemnych ciągów infrastruktury technicznej:
1) strefę ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, wykluczającą zabudowę w zależności od jej rodzaju:
a) dla obiektów użyteczności publicznej – 35,0 m od osi gazociągu,
b) dla obiektów przemysłowych – 25,0 m od osi gazociągu,
c) dla obiektów gospodarczych – 15,0 m od osi gazociągu,

-6-

2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągu wysokiego ciśnienia,
3) konieczność uzgodnienia lokalizacji obiektów terenowych w strefie 35,0 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia z właściwym zarządcą gazociągu,
2. Plan ustala strefy bezpieczeństwa od istniejących linii energetycznych napowietrznych 15kV – 6,0 m od osi linii wykluczające zabudowę przeznaczoną na pobyt stały ludzi w rozumieniu określonym w przepisach szczególnych i odrębnych, z dopuszczeniem zagospodarowania innego rodzaju w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,
§ 10
1. W zakresie ochrony środowiska kulturowego plan ustala dla obszaru planu strefę stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji konserwatorskiej jako st. Nr 106 na obsz. AZP 49-53/18 podlegającego ochronie konserwatorskiej na mocy przepisów szczególnych i odrębnych.
2. Plan ustala obowiązek:
1) przeprowadzenia archeologicznych badań weryfikacyjno-sondażowych, poprzedzających wszelkie działania inwestycyjne.
2) prowadzenie wszelkich planowanych inwestycji związanych z robotami ziemnymi
w uzgodnieniu z Służbą Ochrony Zabytków,
3) informowania Służby Ochrony Zabytków o zamiarze przystąpienia do prac ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej (tzn. głębiej niż 30 cm).

§ 11
W zakresie gospodarki odpadami plan ustala:
1) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia (odpady wymieszane przeznaczone do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, wydzielone odpady niebezpieczne) zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale Rady Gminy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminie.
2) usuwanie i lokalizacja wytwarzanych odpadów, zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych.

§ 12
Plan zakazuje:
1) lokalizowania obiektów tymczasowych (w rozumieniu prawa budowlanego),
2) stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych wzdłuż ulic.

ROZDZIAŁ 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 13
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PPT, 2PPT plan ustala jako przeznaczenie podstawowe - Park Technologiczny obejmujący budynki o przeznaczeniu badawczym, nowoczesnych technologii, przemysłowe i magazynowe, biurowe, kultury fizycznej.

-7-
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala lokalizowanie wszelkich innych budynków niemieszkalnych oraz zieleń rekreacyjną.
3. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 1 i 2, plan ustala:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
2) wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji przy maksymalnej wysokości budynku – 20,00 m (od poziomu terenu do gzymsu górnej krawędzi ścianki attykowej). Plan dopuszcza projektowanie budynków wyższych po uzasadnieniu ich formy opracowaniami koncepcyjnymi,
3) miejsca postojowe dla samochodów klientów i pracowników, w granicach działek, w ilości nie mniejszej niż 25 stanowisk na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki (w ramach tej powierzchni – tereny rekreacyjne).
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, plan ustala jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
5. Plan dopuszcza podziały terenu na działki, przy czym wielkość i układ działek powinny wynikać z potrzeb lokalnych inwestycji i uwzględniać ustalenia zawarte w ust.1, 2, 3.
6. Plan ustala ograniczenie do granic własnej działki ponadnormatywnych uciążliwości.
7. Obsługa komunikacyjna terenów, o których mowa w ust. 1, z przylegających ulic dojazdowych i lokalnych. Obowiązuje zakaz wjazdów z ulicy zbiorczej 1KZ1/2.
8. Plan ustala zaopatrzenie działek w media z sieci usytuowanych w ulicach i ciągach pieszych bezpośrednio do nich przylegających.
9. W przypadku lokalizacji ogrodzeń, ich linia powinna przebiegać w odległości minimum 0,5 m od gazociągu.
10. Lokalizację szafek gazowych ustala się w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci.
11. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala adaptację istniejących ciągów infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i remontu.
12. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują ograniczenia z zagospodarowania terenu, wynikające z istniejącego uzbrojenia, o których mowa w § 9.

§ 14
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZN plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe zieleń naturalną.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
1) zakaz zabudowy,
2) zachowanie istniejących nasadzeń z możliwością uzupełnienia,
3) adaptację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i remontu,
4) zakaz sytuowania urządzeń obiektów kubaturowych, ogrodzeń wywozu i składowania odpadów.
§ 15
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4EE plan ustala urządzenia elektroenergetyczne (stacja transformatorowa).
2. Obsługa komunikacyjna terenu z przylegającej ulicy.

-8-
§ 16
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1KZ1/2 plan ustala ulicę zbiorczą, jednojezdniową.
2. Dla ulicy, o której mowa w ust. 1, na odcinku obowiązywania planu, ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 30,0 m,
2) szerokość jezdni 1 x 7,0 m, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku,
3) obsługę komunikacyjną terenów przylegających poprzez skrzyżowanie
z projektowaną ulicą 2KD1/2,
4) zakaz wjazdów i wyjazdów z przylegających działek.
3. Na terenach ulic ustala się możliwość lokalizowania:
1) urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem, ścieżki rowerowej i chodników dla ruchu pieszego,
2) nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów szczególnych.
§ 17
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD1/2 plan ustala ulicę dojazdową, jednojezdniową.
2. Dla ulicy, o której mowa w ust. 1, na odcinku obowiązywania planu ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,
2) szerokość jezdni 1 x 6,0 m, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku,
3) obsługę komunikacyjną poprzez bezpośrednią obsługę przylegających działek.
3. Na terenie ulic ustala się możliwość lokalizowania:
1) urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem i chodników dla ruchu pieszego,
2) nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do przepisów szczególnych.

§ 18
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KX, plan ustala ciąg pieszy.
2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) szerokość pasa w liniach rozgraniczających 16,0 m,
2) chodnik pieszy o szerokości minimum 4,5 m,
3) możliwość lokalizowania nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 19
Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy, dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla całości obszaru objętego planem – 0%,

-9-
§ 20
W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka zatwierdzonego Uchwałą Nr 23/IV/84 WRN z dnia 28 grudnia 1984 r. (Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 6/84 poz. 26), którego ważność przedłużono Uchwałą Nr XVI/74/90 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 22 marca 1990 r. Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 8/90 poz. 133) oraz Zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka zatwierdzoną Uchwałą Nr 107/VII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pł. z 1994 r. Nr 9/94 poz. 139).
§ 21
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 23
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 407
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji