UCHWAŁA Nr 118/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na remont ulicy Mościckiego.

UCHWAŁA Nr 118/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na  remont ulicy Mościckiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, w związku z pkt 10 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na:
1) zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zarząd Dróg umowy, której przedmiotem jest remont ulicy Mościckiego;
2) zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt 1, środków w wysokości:
a) w 2007 roku – 377.408,97 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
b) w 2008 roku – 1.947.563,11 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy).

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz Budżet Miasta Płocka na 2008 rok.

§ 3
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE
W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zarząd Dróg umowy dotyczącej  remontu ulicy Mościckiego na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej wysokość zaangażowanych środków w poszczególnych latach. Wartość planowanej inwestycji wynosi 2.324.972,08 zł (w roku 2007 – 377.408,97 zł. w roku 2008 – 1.947.563,11 zł). Źródłem dochodów, z których zostanie pokryte powyższe zobowiązanie są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 362
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji