UCHWAŁA NR 72/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 72/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie wygaśnięcia  mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Płocka Pana Jerzego Kazimierza Seweryniaka w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr  5 KW Prawo i Sprawiedliwość.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady w postępowaniu sądowym w przedmiocie, o którym mowa w § 1, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka


                Elżbieta Gapińska

 

 

 

Uzasadnienie

 Wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku VII Wydział Karny Pan radny Jerzy Kazimierz Seweryniak został uznany za winnego zarzucanego Mu czynu z art. 157 § 1 k.k. i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres 2 lat tytułem próby. Od wyroku Pan J.K. Seweryniak wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Płocku. Sąd Okręgowy w Płocku V Wydział Karny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2010 roku sprawy Jerzego Kazimierza Seweryniaka oskarżonego z art. 157 § 1 k.k. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Płocku i na podstawie art. 66 § 1 i 3 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne warunkowo umorzył na okres 1 roku próby. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.
 Powyższe skutkuje sankcją określoną w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), a mianowicie:
„Art. 7.
2. Nie mają prawa wybieralności osoby:
1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego”.
  Ponadto Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 01.12.2010 r.  Nr rej. OA – 074 – 12/10 poinformował nas, iż czyn popełniony przez radnego J.K. Seweryniaka jest popełniony z winy umyślnej i był ścigany z oskarżenia publicznego.
 Ponieważ Pan Jerzy Kazimierz Seweryniak nie zrzekł się mandatu, koniecznym było podjęcie działań w sprawie wdrożenia procedury wygaśnięcia mandatu przez Radę Miasta Płocka.
 Postanowienia ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dają Radzie Miasta Płocka podstawę do wygaszenia mandatu Panu radnemu Jerzemu Kazimierzowi Seweryniakowi na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w tym artykule winna stwierdzić nasza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
 Aby wygaszenie mandatu było w zgodzie z literą prawa, na podstawie art. 190 ust. 3 Ordynacji wyborczej przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 630
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji