UCHWAŁA NR 392/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego, Obręb 9.

UCHWAŁA NR 392/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego, Obręb 9.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Dz. U. z  2005 r. Nr 281 poz. 2782, Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1218, Nr 59 poz. 369)
-  Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej  położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego, Obręb 9 “Wyszogrodzka” wg ewidencji gruntów i budynków będącej własnością Gminy Płock oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 867/1, 867/3, 867/4 o łącznej pow. 3 791 m²,  Kw PL1P/00055597/6.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość zabudowana położona w Płocku przy ul. Kilińskiego oznaczona nr ewid. działek 867/1, 867/3, 867/4 o łącznej pow. 3 791 m2, KW PL1P/00055597/6 wg ewidencji gruntów i budynków  stanowi własność Gminy Płock.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo- usługowym o powierzchni zabudowy 1464,60 m2.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy głównej ulicy miasta, w sąsiedztwie zabytkowych Rogatek, ZOO, Technikum 70 – tki oraz zabudowań mieszkaniowo – usługowych, teren w części uwardzony, oświetlony.
Według informacji uzyskanej od Miejskiego Konserwatora Zabytków przedmiotowa nieruchomość znajduje się na pograniczu zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59W. Budynek zlokalizowany na posesji nie posiada indywidualnego wpisu do rejestru zabytków, nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków – nie jest objęty opieką konserwatorską.
Budynek wybudowany w latach 20 – tych, należał do jednostki wojskowej w Płocku, pełnił funkcje stajni, potem magazynową. W 2002 r został przekazany w trwały zarząd szkole, który został wygaszony. Budynek od 5 lat nie jest użytkowany.
Uzbrojenie terenu: instalacja elektryczna, (wodociąg i kanalizacja tylko w pomieszczeniach od ul. Kilińskiego).
Powierzchnia zabudowy 1 464,60 m2. Stan techniczny budynku zły.
Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu utracił ważność, natomiast Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przewiduje na tych terenach obszar adaptacji
i modernizacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Aktualnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość oszacowana została w sierpniu 2008 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Zgorzelską  na kwotę 1.425.773,00 złotych, w związku z powyższym nie ma zastosowania § 4 uchwały Rady Miasta Płocka nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będacych jej własnością na okres powyżej trzech lat. Konieczne zatem jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały
o wyrażeniu zgody na sprzedaż  w/w nieruchomości  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 404
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji