UCHWAŁA NR 55/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku.

UCHWAŁA NR 55/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku.                                                        

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;  
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 732 m² zlokalizowanych jako działki nr nr 218/176, 218/178, 218/177 i część działki nr 218/175 przy ul. Kilińskiego  na okres od 01.01.2007r. do 31.12.2008r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 730
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji