UCHWAŁA NR 495/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: zobowiązania się Gminy Miasto - Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice

UCHWAŁA NR 495/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie: zobowiązania się Gminy Miasto - Płock do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II" w latach 2012 – 2015 w łącznej kwocie 12.500.000,00  zł.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Gmina – Miasto Płock zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie miasta Płocka na lata 2012 – 2015 środków finansowych w kwocie 12.500.000,00 zł, z czego w: 2012 r. – 3.000.000,00 zł., 2014 r. – 8.000.000,00 zł., 2015 r. - 1.500.000,00 zł. i przekazanie ich „Wodociągom Płockim” Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka     
                Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o.o. warunkowego potwierdzenia z Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania spółce dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy na realizację  projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II", zasadnym jest zabezpieczenie w budżecie miasta Płocka niezbędnych środków finansowych stanowiących wkład własny w realizacji ww. przedsięwzięcia.
Powyższe zostanie zapewnione poprzez zaplanowanie w budżecie miasta Płocka na kolejne lata od 2012 do 2015 roku łącznej kwoty w wysokości 12.500.000,00 zł., z przeznaczeniem na przekazanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Zgodnie ze Studium Wykonalności szacowana całkowita wartość brutto II etapu Projektu wynosi około 56,1 mln zł. z czego możliwa do uzyskania dotacja ze środków unijnych wynosi około 24,37 mln zł. co stanowi około 56% kosztów kwalifikowanych.
Biorąc pod uwagę obciążenia finansowe Spółki wynikające z emisji obligacji dotyczącej realizacji I etapu zadania, a tym samym brak możliwości wygospodarowania wkładu własnego na II etap z przychodów własnych spółki, sfinansowanie części wydatków z budżetu miasta umożliwi skonstruowanie bezpiecznego montażu finansowego i wywiązanie się z konieczności udokumentowania źródła finansowania wkładu własnego, warunkującego podpisanie umowy o dofinansowanie.  
Zaangażowanie miasta we współfinansowanie projektów dotowanych ze środków unijnych, pozwoli Spółce zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje w terminie, zachować wiarygodność finansową wobec instytucji finansowych, z którymi jest związana i terminowo regulować wszystkie zobowiązania.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji