Uchwała Nr 377/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.

Uchwała Nr 377/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku


w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 320, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z art. 59 ust. 1 oraz art. 5 c pkt 1 ustawy z  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami Dz.U. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) uchwala się co następuje:

§ 1


Zamierza się dokonać likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku przy ul. Medycznej 24 z dniem 31 sierpnia 2004 roku.      

§ 2


Wychowankom Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku przy ul. Medycznej 24 zapewnia się możliwość uczęszczania do innych miejskich przedszkoli.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
  

Uzasadnienie

  Likwidacja przedszkola publicznego jest możliwa w wyniku przeprowadzenia ustawowo sformalizowanej i bezwzględnie obowiązującej procedury, określonej w ustawie o systemie oświaty:
1) podjęcie przez Radę Miasta, jako organ wyłącznie właściwy do złożenia wymaganego prawnie oświadczenia woli „o zamiarze likwidacji”, uchwały w sprawie „zamiaru likwidacji”,
2) zawiadomienie „o zamiarze likwidacji” przedszkola: rodziców dzieci, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy gminy w nieprzekraczalnym 6 – miesięcznym terminie,
3) wyrażenie (uzyskanie) w drodze postanowienia pozytywnej opinii kuratora oświaty,
4)  podjęcie przez Radę Miasta uchwały o likwidacji przedszkola.

 Miejskie Przedszkole Nr 36 w Płocku przy ul. Medycznej 24 jest najmniejszą pod względem organizacji placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną przez gminę Płock: organizacja – II oddziały żywieniowe, 50 miejsc. Posiada ograniczone warunki lokalowe; pomieszczenia typowe mieszkalne zaadaptowane do potrzeb przedszkola, brak sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego i magazynowego, pomieszczeń kuchennych. Nie posiada możliwości prowadzenia samodzielnego żywienia dzieci, posiłki są dowożone z Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Płocku. Jest jedyną placówką wychowania przedszkolnego na osiedlu Winiary. Siedziba znajduje się w budynku bloku mieszkalnego. Pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni zaledwie 250 m² są wynajmowane od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Wydatki gminy z tytułu wynajmu pomieszczeń od WSZ wynoszą: miesięcznie 2.052,00 złote, rocznie 24.624,00 złote oraz dodatkowo opłaty za wodę i światło. Wydatki gminy z tytułu prowadzenia przedszkola wynoszą: 259.344,00 złote – 2002 r. według wykonania, 282.493,00 złote – 2003 r. według planu.

  Od roku szkolnego 2002/2003 liczba dzieci zgłaszanych i przyjmowanych do przedszkola spada: rok szkolny 2002/03 – 45 dzieci, rok szkolny 2003/04 - 34 dzieci. Obecnie liczba dzieci zapisanych wynosi 32 dzieci - oddział I 3/4 – latki – 13 dzieci, oddział II 5/6 – latki – 19 dzieci (W obydwu oddziałach liczebność na poziomie oddziału integracyjnego).

  Bardzo niekorzystnie przedstawia się sytuacja demograficzna na osiedlu Winiary: 19 dzieci z rocznika 1997  (obecnie 6 – latki odchodzące z przedszkola do szkoły), 10 dzieci z rocznika 1998 (obecne 5 – latki), 4 dzieci z rocznika 1999 (obecne 4 – latki). Należy nadmienić, że w poprzednich latach do placówki były przyjmowane dzieci zamieszkałe w innych dzielnicach miasta, z powodu braku miejsc w  przedszkolach w pobliżu miejsca zamieszkania.

 W związku z sytuacją demograficzną następuje zmiana potrzeb społecznych mieszkańców osiedla Winiary. Zlokalizowane najbliżej ul. Medycznej 24 Miejskie Przedszkola Nr: 3, 19, 8  (osiedle Skarpa), 10, 14 (osiedle Dobrzyńska) dysponują możliwościami organizacyjnymi do przejęcia dzieci, a ponadto bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną, właściwym zapleczem socjalnym i magazynowym. Wszystkie posiadają ogrody przedszkolne. Najbliżej położone Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Gałczyńskiego 7 dysponuje wolną salą zajęć dla dzieci przedszkolnych. Obecnie istnieją bardzo dobre warunki organizacyjne do zapewnienia wszystkim dzieciom z Miejskiego Przedszkola Nr 36  miejsc w pobliskich przedszkolach według indywidualnych życzeń rodziców. Wykorzystując bazę i możliwości organizacyjne Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Płocku można do minimum zniwelować dzieciom stres związany z zmianą przedszkola, tj. dokonać przejęcia całego oddziału II z obecnymi 5 – latkami wraz z nauczycielami i obsługi. Oddział Oświaty chciałby wykorzystać, obecnie w miarę korzystną sytuację kadrową, aby zapewnić nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Miejskiego Przedszkola Nr 36, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych, miejsca pracy w innych placówkach. Oddział Oświaty nie może zagwarantować jakiejkolwiek możliwości ich zatrudnienia, np. w 2005 roku.

 Przedszkole powstało w 1989 r. w zupełnie innej sytuacji demograficznej. Z wymienionych wyżej względów obecnie brak jest racjonalnych podstaw do jego dalszego prowadzenia. Zwłaszcza, że istnieją bardzo duże potrzeby społeczne w zakresie zapewnienia dzieciom miejsc w przedszkolach na innych prężnie rozwijających się osiedlach, np. Podolszycach Południe. Oddział Oświaty od kilku lat wskazuje na pilną potrzebę budowy nowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe i podjął w tej sprawie działania.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 506
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji