UCHWAŁA NR 264/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4.

UCHWAŁA NR 264/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218) oraz art. 32 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 4, poz. 27; z 2003r. Nr 84 poz.774; z 2004r. Nr 273 poz.2703; z 2005r. Nr 132 poz.1111, Nr 178 poz.1479; z 2007r. Nr 50 poz.331) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie lokalizację ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2007 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek z dnia
25 kwietnia 2007 roku ORBIS CASINO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okrąg 3,
o wydanie opinii lokalizacyjnej dot. lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) przy Alejach F. Kobylińskiego 4 w Płocku. W uzasadnieniu wniosku Spółka informuje, iż od
16 kwietnia 1997r. do chwili obecnej prowadzi salon gier na automatach w budynku hotelu Petropol przy ulicy Jachowicza 49. W związku z planowanymi przez właściciela hotelu „poważnymi” pracami budowlanymi spółka podjęła czynności prawne w celu przeniesienia salonu gier do obiektu handlowo-usługowego przy Alejach F. Kobylińskiego 4. Tak więc podjęcie działalności w nowym lokalu stanowić będzie wyłącznie kontynuację dotychczasowej działalności Spółki i nie spowoduje zwiększenia liczby ośrodków gier na terenie miasta.
W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Urbanistyki i Architektury zwrócił się
o ocenę skutków jakie może wywołać wskazana lokalizacji salonu gier do:
1) Oddziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi uzyskano informację, że na tym etapie nie jest możliwe dokonanie oceny skutków dla stanu akustycznego środowiska. Niezbędne w tym celu są obliczenia emisji hałasu, które powinien wykonać zainteresowany, jak również zabezpieczenia akustyczne w budynku. Zastosowanie właściwych rozwiązań powinno być poparte pomiarami hałasu przeprowadzonymi przy budynkach mieszkalnych;
2) Komendy Miejskiej Policji w Płocku – w odpowiedzi uzyskano informację, że w zakresie ochrony pojazdów, pozostawionych w nich przedmiotów oraz bezpieczeństwa gości salonu zasadnym jest objęcie tego rejonu oddzielnym, niezależnym od miejskiego monitoringiem wizyjnym;
3) Rady Mieszkańców Osiedla „Tysiąclecia” – w odpowiedzi została przekazana Uchwała NR 114/07 Rady Mieszkańców Osiedla „Tysiąclecia” z dnia 14 czerwca 2007 roku, w której Rada opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej dotyczącej salonu gier na automatach;
4) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – w odpowiedzi uzyskano informację, że przy aranżacji wnętrz należy uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej dotyczące szerokości przejść ewakuacyjnych i materiałów stosowanych do wykończenia wnętrz (zakaz stosowania materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące);
5) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku – w odpowiedzi uzyskano informację, że odnośnie przedmiotowego obiektu budowlanego, poza sprawą o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w związku z zabudową podcieni (przebudowa elewacji), nie toczy się żadne inne postępowanie administracyjne;
6) Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej – w odpowiedzi uzyskano informację, że Zarząd nie stawia przeszkód dla lokalizacji salonu gier na automatach pod warunkiem, że prowadzona działalność nie będzie uciążliwa dla mieszkańców sąsiednich budynków. W dalszym etapie postępowania Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się o ocenę skutków jakie może wywołać wskazana lokalizacji salonu gier do:
1) Urzędu Celnego w Pruszkowie, Referatu Szczególnego Nadzoru Podatkowego II w Płocku - w odpowiedzi uzyskano informację, że urzędowe sprawdzenie podmiotu przeprowadzone zostanie z chwilą przesłania naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia rozpoczęcia działalności.
2) Straży Miejskiej - w odpowiedzi uzyskano informację, że dokonanie oceny wpływu ww. działalności na stan bezpieczeństwa  i porządku publicznego możliwy jest po okresie obejmującym faktycznie prowadzoną działalność. Na chwilę obecną nie stwierdza się ujemnych przesłanek uniemożliwiających prowadzenie ww. działalności we wskazanym przez wnioskodawcę miejscu tj. Al. Kobylińskiego 4. Jedyną przesłanką mogącą mieć ewentualny wpływ na porządek publiczny jest lokalizacja ww. działalności w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.      
3) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - w odpowiedzi uzyskano informację, że trudno dokonać oceny skutków związanych z problemami społecznymi i zdrowotnymi (w tym z problemami uzależnień) mieszkańców wywołanych wskazaną lokalizacją przedmiotowego salonu gier, tym bardziej, że zmiana dotyczy zmiany lokalizacji już istniejącego salonu.    

W związku z opinią Komendy Miejskiej Policji w Płocku w dniu 25 czerwca 2007r. odbyło
się spotkanie przedstawiciela ORBIS CASINO Sp. z o.o. z Kierownikiem Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka w sprawie monitoringu wizyjnego przedmiotowego salonu. Kierownik w/w Oddziału pismem z dnia
25 czerwca 2007r. poinformował Wydział Urbanistyki i Architektury (oraz Salon Gier w Płocku
przy ulicy Jachowicza 49), iż miejski monitoring wizyjny może być tylko uzupełniającym dla monitoringu zewnętrznego, zorganizowanego przez ORBIS CASINO Sp. z o.o.
W uzupełnieniu wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej, dotyczącej ośrodka gier Prezes Zarządu ORBIS CASINO Sp. z o.o., pismem z dnia 26 czerwca 2007r. skierowanym do Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, zobowiązał się do zainstalowania kamery na zewnątrz lokalu przy Alejach F. Kobylińskiego 4. Kamera zewnętrzna zostanie zamontowana podczas prac remontowo-adaptacyjnych tego lokalu, przed uruchomieniem działalności.

Wskazany przez Spółkę ORBIS CASINO lokal, o powierzchni użytkowej 276 m2,
w którym prowadzona będzie działalność znajduje się na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowanego w ciągu obiektów handlowo-usługowych, usytuowanych wzdłuż Alei F. Kobylińskiego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta przedmiotowy obszar wskazany jest do adaptacji i modernizacji mieszkalnictwa z uzupełniającymi funkcjami usług i administracji.
Dla terenu, na którym wskazana została lokalizacja lokalu użytkowego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2002 roku
dla przedmiotowego terenu obowiązywał Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka, który w tym terenie ustalał funkcję centrotwórczych usług ogólnomiejskich – zachowanie ciągu usługowego w pierzei Alei Kobylińskiego.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, nie stwierdzono przeciwwskazań do prowadzenia ośrodka gier (salonu gier na automatach) przez Spółkę ORBIS CASINO w lokalu przy Alejach
F. Kobylińskiego 4.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 07:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 320
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji