UCHWAŁA Nr 167/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: wyłączenie trybu przetargowego przy najmie lokalu użytkowego o powierzchni 48,46 m2 przy ul. Kolegialnej 33

UCHWAŁA Nr 167/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyłączenie trybu przetargowego przy najmie lokalu użytkowego o powierzchni 48,46 m2 przy ul. Kolegialnej 33

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) oraz § 6 Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyłączyć stosowanie przetargu przy najmie lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 48,46 m2 mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 33.

§ 2
Wyrazić zgodę na wynajęcie powyższego lokalu spółce akcyjnej Zakłady  Mięsne Płock, ul. Bielska 55 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres do 12 miesięcy.

§ 3
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Lokale użytkowe w budynku przy ul. Kolegialnej 33 przeznaczone zostały do sprzedaży Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych.

Lokal użytkowy przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wynajmowany był od roku 2000  przez spółkę akcyjną Zakłady Mięsne:
- od 14.12.2000 r. do 13.12.2005 r. na podstawie umowy najmu zawartej po wygranym przetargu nieograniczonym na wynajem, zgodnie z określonymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka zasadami najmu gminnych lokali użytkowych.
- od 14.12.2005 r. przez okres 12 miesięcy, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka, podjętym na podstawie upoważnienia danego przez Radę Miasta Płocka. Zgodnie z w/w upoważnieniem Prezydent Miasta ma możliwość wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokali przeznaczonych do  sprzedaży na okres do 12 miesięcy – do czasu ich przygotowania do sprzedaży. Umowa najmu zawarta z Zakładami Mięsnymi na wskazanej wyżej podstawie wygasła 13.12.2006 r. Począwszy od 14.12.2006 r. Zakłady Mięsne użytkują lokal bezumownie.
W chwili obecnej zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowego lokalu może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego, czyli zgodnie z  zasadami najmu gminnych lokali użytkowych.
Z uwagi na sytuację finansową Płockich Zakładów Mięsnych proponuje się wynajęcie spółce lokalu w trybie bezprzetargowym. Możliwość taką daje § 6 Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych. Zgodnie z w/w paragrafem decyzje o wyłączeniu danego lokalu spod działania niniejszej uchwały tj. wyłączenie lokalu z trybu przetargowego podejmuje Rada Miasta Płocka odrębną uchwałą. Wynajęcie lokalu Zakładom Mięsnym umożliwi w dalszej kolejności sprzedaż tegoż lokalu spółce w trybie bezprzetargowym, na warunkach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji