U C H W A Ł A NR 268/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie : odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku.

U C H W A Ł A   NR 268/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

 
w sprawie : odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, zm. : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/, w związku z  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19,poz. 132, z. 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189/  ,  w związku z  § 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka /t.j. -  Zarządzenie Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 r., zm. :  Zarządzenie Nr 162/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 r., Zarządzenie Nr 267/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 maja 2003 r., Zarządzenie Nr 454/2003 r. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 r. /   - Rada Miasta Płocka postanawia :


§   1

Odwołać Pana Andrzeja ZIELIŃSKIEGO ze stanowiska Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego w Płocku .


§   2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 

Stanisław Nawrocki


U z a s a d n i e n i e

Brak umiejętności zarządzania i kierowania zespołem pracowników sprawia, że Pan Andrzej Zieliński nie spełnia oczekiwań wymaganych na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i wiąże się to z utratą zaufania do niego jako Kierownika.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 445
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji