UCHWAŁA NR 143/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Swojskiej: Sylwestra Popielarczyka, Roberta Popielarczyka, Katarzyny Popielarczyk, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego, Krzysztofa Pietrzaka, Andrzeja Smardzewskiego, Zbysława Hut, Marii Borowskiej, Bożeny Gołębiowskiej, Anny Gajewskiej oraz Adama Gajewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 143/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Swojskiej: Sylwestra Popielarczyka, Roberta Popielarczyka, Katarzyny Popielarczyk, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego, Krzysztofa Pietrzaka, Andrzeja Smardzewskiego, Zbysława Hut, Marii Borowskiej, Bożeny Gołębiowskiej, Anny Gajewskiej oraz Adama Gajewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r.  Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 03.10.2003r. przez mieszkańców ul. Swojskiej: Sylwestra Popielarczyka, Roberta Popielarczyka, Katarzynę Popielarczyk, Ryszarda Ojczyk, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego, Krzysztofa Pietrzaka, Andrzeja Smardzewskiego, Zbysława Hut, Marię Borowską, Bożenę Gołębiowską, Annę Gajewską oraz Adama Gajewskiego , Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Protest dotyczący braku zgody na:
a) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 9MW (w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu w 2006 roku – 7MW) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) projektowaną ulicę zbiorczą – 4KZ1/4
odrzucić.

§ 2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do 2 czerwca 2006r.
 W dniu  03.10.2003r. mieszkańcy ul. Swojskiej: Sylwester Popielarczyk, Robert Popielarczyk, Katarzyna Popielarczyk, Ryszard Ojczyk, Stanisław Wierzbicki, Józef Rędziński, Tomasz Sadowski, Krzysztof Pietrzak, Andrzej Smardzewski, Zbysław Hut, Maria Borowska, Bożena Gołębiowska,  Anna Gajewska oraz Adam Gajewski złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
 W przedmiotowym piśmie wnoszący kwestionowali przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MW (w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu
w 2006r. – 7MW) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz projektowaną ulicę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem 4KZ1/4.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.
 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1359/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe, przedmiotowy protest został rozpatrzony po ponownym jego wyłożeniu do publicznego wglądu. Przedmiotowy projekt planu był ponownie wykładany do publicznego wglądu w dniach od 04.05.2006r. do 02.06.2006r.
Złożony w 2003r. protest nie został ponowiony w czasie wyłożenia projektu planu w 2006r.
 Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem
Nr 6069/2006 z dnia 29 listopada 2006r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
 Działki wchodzące w skład terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW stanowią własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i są przeznaczone pod realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 Projektowana ulica zbiorcza, oznaczona symbolem 4KZ1/4 jest istotnym elementem podstawowego układu komunikacyjnego miasta określonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Ponadto umożliwi inwestowanie na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W celu zminimalizowania oddziaływania projektowanej ulicy na budynki mieszkalne usytuowane w jej sąsiedztwie (istniejące 2 budynki jednorodzinne oraz zespół zabudowy szeregowej usytuowane w odległości ok. 40 m od jezdni) zawężono szerokość w liniach rozgraniczających ulicy z 30 do 25 m.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 793
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji