UCHWAŁA Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmian w uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 255/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,            Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.:  Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1, § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie  
   placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455).”

2. W załączniku nr 1, § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ placówka socjalizacyjna, która prowadzi mieszkanie usamodzielnienia.”

3. W załączniku nr 2, § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie  
   placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455).”

4. W załączniku nr 3, § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie  
   placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455).”

5. W załączniku nr 4, § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie  
   placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455).”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r., wynika potrzeba dokonania zmiany zapisów w statutach placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Płocka (Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego i Rodzinnych Domów Dziecka Nr 1, 2, 3), w zakresie uaktualnienia ich podstawy działania.
Cytowane wyżej rozporządzenie wprowadza również pojęcie „mieszkania usamodzielnienia”, przez które rozumie się odrębne mieszkanie poza placówką lub w uzasadnionych przypadkach na terenie placówki, w którym zamieszkują wychowankowie od 14 roku życia do usamodzielnienia, prowadząc samodzielnie gospodarstwo domowe. Taka forma pomocy wychowankom funkcjonowała w placówce socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego od roku 2001r., ale ze względu na brak uregulowań prawnych nosiła nazwę „grupy usamodzielniających się wychowanków”.   

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 624
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji