UCHWAŁA NR 140/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbary Pietrzak do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 140/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbary Pietrzak do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 16.06.2006r. przez Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbarę Pietrzak, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Protest dotyczący braku zgody na projektowaną ulicę oznaczoną na rysunku planu symbolem 4KZ1/4  – odrzucić.

§ 2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące przebiegu projektowanej ulicy, oznaczonej symbolem 4KZ1/4 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do 2 czerwca 2006r.
 W dniu 16.06.2006 Sylwester Popielarczyk, Ryszard Ojczyk, Stanisław Rędziński, Tomasz Sadowski oraz Barbara Pietrzak złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe.
W przedmiotowym piśmie wnoszący nie wyrazili zgody na:
– zaproponowane połączenie ulic oznaczonych symbolami 13KD1/2 i 27KD1/2 na terenie oznaczonym symbolem 4ZP,
– projektowaną ulicę, oznaczoną symbolem 4KZ1/4 ze względu na jej uciążliwość.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.
 Stosownie do art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem
Nr 6075/2006 z dnia 29 listopada 2006r. postanowił o jego uwzględnieniu w części dotyczącej braku zgody na zaproponowane połączenie ulic oznaczonych symbolami 13KD1/2 i 27KD1/2 na terenie oznaczonym symbolem 4ZP. W projekcie planu zlikwidowano oprotestowane połączenie ulic 13KD1/2 i 27KD1/2, poprzez zakończenie tej ostatniej placem manewrowym.
W części dotyczącej ulicy 4KZ protest nie został uwzględniony.
 Projektowana ulica zbiorcza 4KZ1/4 jest istotnym elementem podstawowego układu komunikacyjnego miasta określonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Ponadto umożliwi inwestowanie na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W celu zminimalizowania oddziaływania projektowanej ulicy na budynki mieszkalne usytuowane w jej sąsiedztwie (istniejące 2 budynki jednorodzinne oraz zespół zabudowy szeregowej usytuowane w odległości ok. 40 m od jezdni) zawężono szerokość w liniach rozgraniczających ulicy z 30 do 25 m.

 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 680
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji