UCHWAŁA Nr 813/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA  Nr 813/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale  Nr 609/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie  miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„ § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów o utrzymanie czystości
i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości:
1) 1.857.655,50zł – Rejon I:
     a) w roku 2010 – 927.503,00 zł.,
     b) w roku 2011 – 930.152,50 zł.,
2) 1.962.701,60 zł – Rejon II:
     a) w roku 2010 – 958.330,30 zł.,
     b) w roku 2011 – 1.004.371,30 zł.,
3) 1.656.509,80 zł – Rejon IV:
     a) w roku 2010 – 828.254,90 zł.,
     b) w roku 2011 – 828.254,90 zł.,
4) 799.890,26 zł – Skarpa Wiślana:
     a) w roku 2010 – 399.945,13 zł.,
     b) w roku 2011 – 399.945,13 zł.”,

 


2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010r.  i Budżet Miasta Płocka na 2011r.:
 dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 06/WGK.I/G,
 dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie budżetowe nr 07/WGK.I/G,
 dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 01/WGK.I/P,
 dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie budżetowe nr 02/WGK.I/P,
 dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 15/WGK.I/G”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

                   Tomasz Korga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

 Wprowadzenie uchwały związane jest z koniecznością prowadzenia prac związanych
z miesięcznym utrzymaniem 7 dodatkowych przystanków autobusowych znajdujących się
w granicach administracyjnych Miasta Płocka w ramach I i II rejonu.
 W związku z przejęciem przez Urząd Miasta Płocka spraw związanych z utrzymaniem wiat przystankowych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska otrzymał aktualny spis przystanków znajdujących się na terenie miasta. W wyniku analizy w/w spisu odnotowano, iż pojawiło się 7 przystanków autobusowych, które wcześniej  nie zostały uwzględnione w umowach zawieranych w ramach sprawowania prac związanych z utrzymaniem czystości, porządku
i konserwacji zieleni. 
 Zapotrzebowanie na 7 dodatkowych przystanków autobusowych w rejonach I i II wynosi:
rok 2010 -  2.076,90 zł brutto
rok 2011 – 12.461,40 zł brutto

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 383
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji