UCHWAŁA Nr 561/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 275/4 położonej przy ul. Jesiennej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 561/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 275/4 położonej przy  ul. Jesiennej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568], art. 37 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U.
z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004 Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz.177, Nr 92 poz.880]  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej  w Płocku przy ul. Jesiennej oznaczonej jako działka nr 275/4 o pow. 652 m2
(KW 20204) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 12:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 120
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji