UCHWAŁA NR 800/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 800/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), oraz na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543),

 

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr 625/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+368 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo”.

 

2) §1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Płock zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+368 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący          

Rady Miasta Płocka    

 

Artur Jaroszewski  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 627
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji