UCHWAŁA NR 760/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 760/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1173 i poz.1529 oraz z 2013 r. poz. 1014) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 401/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 5491), zmienionej uchwałą nr 617/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 7868) wprowadza się następujące zmiany w załączniku pod nazwą „Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego określające warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę - Miasto Płock”:

1) w §2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu powiadamiają o tym kierującego poprzez zajęcie widocznego miejsca na przystanku. Czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku;”;

2) w §2 ust. 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych;”;

3) w §3 ust. 4 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) palenia tytoniu oraz używania e-papierosów,”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku.

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                     Rady Miasta Płocka

                                                                      

 

                                                                                      Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 125
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji