UCHWAŁA NR 505/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku.

UCHWAŁA NR 505/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U.  Nr 166 poz. 1611) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 41.500.000,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku.

§ 2

Kredyt, o którym mowa w §1 uchwały, wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Miasta Płocka na 2004 rok zakłada realizację szeregu zadań inwestycyjnych. Najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją jest budowa mostu oraz dróg dojazdowych. Główne obciążenie budżetu miasta z tytułu budowy mostu przypada na bieżący rok. Realizacja inwestycji tej rangi o znaczeniu strategicznym wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych przekraczających możliwości finansowe budżetu miasta.
W związku z występującym w budżecie miasta deficytem i wskazaniem źródeł jego finansowania niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości do 41.500.000,00 zł. na finansowanie wydatków w zakresie inwestycji miejskich nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu należy do kompetencji Rady Miasta.
Powyższa uchwała upoważni Prezydenta Miasta Płocka do podjęcia działań w celu pozyskania długoterminowego kredytu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 686
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji