UCHWAŁA NR 669/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Bolesława III Krzywoustego.

UCHWAŁA NR 669/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Bolesława III Krzywoustego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wyraża się  zgodę na wzniesienie pomnika Bolesława III Krzywoustego.

§ 2

Źródło finansowania: budżet miasta Płocka, sponsorzy, darowizny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 079
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji