UCHWAŁA Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

U C H W A Ł A Nr 320/XVII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2003 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) -

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka wprowadza się następującą zmianę:
w załączniku do w/w uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Ustalone w ust.1 zasady odległości nie dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, usytuowanych na terenie: 1/ Plac Stary Rynek,
2/ kompleksów handlowo-usługowych położonych przy ulicach:
a/ Miodowej 8, tzw. “Dołek”,
b/ Gierzyńskiego 17, tzw. “LKU”,
c/ Dworcowej 2 - “Nowator”,
d/ Rembielińskiego 3,
e/ Nowy Rynek 1, tzw. “Antypodkowa”,
f/ Tysiąclecia 10,
g/ Dobrzyńska 13.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

U z a s a d n i e n i e


do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

Projekt uchwały zakłada rozszerzenie listy miejsc wyłączonych z zasad usytuowania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o teren Starego Rynku /Plac Stary Rynek i ulica Stary Rynek/. W chwili obecnej na terenie Starego Rynku nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w punktach usytuowanych bliżej niż 50 m, od obiektów chronionych.
Obszar Starego Rynku z uwagi na swoje położenie i walory architektoniczne przyciąga wielu turystów i jest miejscem częstego przebywania mieszkańców miasta. W miejscu tym odbywa się także wiele organizowanych imprez kulturalnych i okolicznościowych. Wymienione czynniki sprzyjają zwiększeniu zapotrzebowania na usługi gastronomiczne na tym terenie.
Aktualnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu ograniczają swobodę prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Starego Rynku, gdyż nie dają możliwości prowadzenia jej wszystkim przedsiębiorcom na jednakowych prawach, tj. w pełnym asortymencie.
Za proponowanym projektem uchwały przemawia także opinia wydana przez Rzymsko-Katolicką Parafię św. Bartłomieja, wyrażająca zgodę na usytuowanie punktów sprzedaży i podawania alkoholu w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów kultu religijnego znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Starego Rynku, pod warunkiem zachowania spokoju i porządku publicznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji