U C H W A Ł A Nr 75/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich.
U C H W A Ł A Nr 75/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 rokuw sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.


Ustalić miesięczną odpłatność za przygotowanie posiłków w żłobkach miejskich na terenie miasta Płocka w wysokości:
a) kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków,
b) 80,- zł – jako zryczałtowanej opłaty za przygotowanie posiłków.


§ 2.

Ustalić w razie nieobecności dziecka w żłobku zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka ustalonej w wysokości kosztu określonego w § 1 pkt. a, odniesionej do ilości dni roboczych żłobka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 1062/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 r.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 331
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji