UCHWAŁA NR 529/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock

UCHWAŁA NR 529/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku   

w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr  217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.)  i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz.13,  Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Za osoby spełniające warunki do wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony albo oznaczony,  uważa się osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej, z zastrzeżeniem ust. 1a, o ile:

1) nie są objęte wyrokiem sądu nakazującym opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu,

2) nie były objęte wyrokiem sądu nakazującym opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu, który został zrealizowany w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wynajęcie lokalu,

3) nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu,”


2. w § 3 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„Wynajęcie lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu prawnego może nastąpić również na rzecz osób, które znajdują się w niedostatku, albo których dochody nie przekraczają maksymalnych dochodów określających trudną sytuację finansową o więcej niż 50%.”
                           
3. § 5 ust.1 pkt 1 lit.d otrzymuje brzmienie:

„ 40 m² w gospodarstwie czteroosobowym”

4. § 5 ust.1 pkt 1 lit.e otrzymuje brzmienie:

„ 50 m² w gospodarstwie pięcioosobowym”

5. § 5 ust.1a otrzymuje brzmienie:

„Zasad określonych w ust. 1 nie stosuje się do:
1) wynajęcia lokali zamiennych,
2) lokali wynajmowanych w związku z orzeczoną eksmisją,
3) lokali wynajmowanych na rzecz osób, które w nich dotychczas zamieszkiwały, o ile powierzchnia lokalu nie przekracza norm określonych w ust.1 o więcej niż 50%.”

6. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Za zgodą wynajmującego mogą być dokonywane zamiany lokali między najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu oraz innych zasobów w odniesieniu do lokali, co do których  Gmina Miasto Płock ma prawo wskazywania ich najemców.”   
                                         
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                            Przewodniczący
                                                                          Rady Miasta Płocka


                                                                           Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji