UCHWAŁA NR 408/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

UCHWAŁA NR 408/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228 poz. 141) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§  1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę – Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski                                                 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 29 czerwca 2012, godzina 09:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 283
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji