Uchwała Nr 429/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie nadania medalu “Zasłużony dla Płocka” prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu.

Uchwała Nr 429/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16  marca 2004 roku


w sprawie nadania medalu “Zasłużony dla Płocka” prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306)  – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.


Przyznaje się medal “Zasłużony dla Płocka” prof. dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu – Prorektorowi Politechniki Warszawskiej w Płocku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński jest mieszkańcem Płocka od 1972 roku kiedy to rozpoczął studia w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku . Od ukończenia studiów w 1976 roku do chwili obecnej pracuje w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku . Wszystkie szczeble kariery akademickiej przeszedł pracując na Wydziale Budownictwa , Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku.


W 1995 roku Pan prof. Janusz Zieliński został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku . Od 1999 roku Pan prof. Janusz Zieliński pełni funkcje Dziekana i jednocześnie Prorektora PW ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku .


Pan prof. Janusz Zieliński jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i stosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego , kompozycji bitumiczno – polimerowych oraz płynów chłodzących.


Na podkreślenie zasługuje bardzo obszerny i znaczący dorobek naukowy, na który składa się ok. 310 pozycji. Jest  m. in. autorem i współautorem  książek wydanych w USA , publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych , patentów i zgłoszeń patentowych .


Pan prof. Janusz Zieliński aktywnie uczestniczy w kształceniu młodej kadry naukowej. Stworzył szkołę naukową z zakresu nowoczesnych materiałów komputerowych w ramach której rozwijana jest obszerna współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i jednostkami badawczymi.  Działania podejmowane z inicjatywy Pana prof. zapewniają szeroką wymianę naukową kadry akademickiej i studentów . 


Dzięki osobistemu zaangażowaniu w pracę naukową zyskał uznanie wśród studentów wszystkich kierunków. Prace dyplomowe opracowane  pod kierunkiem Pana prof. Janusza Zielińskiego były wielokrotnie nagradzane na konkursach ogólnopolskich.


Szereg działań inwestycyjnych i modernizacyjnych podejmowanych przez Pana prof. Janusza Zielińskiego spowodował powstanie nowoczesnego kompleksu gmachu auli, audytorium , pracowni laboratoryjnych oraz  unowocześnienie aparatury naukowo – badawczej uczelni.


Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński aktywnie uczestniczy w działalności  wielu organizacji i stowarzyszeń zarówno płockich jak i  ogólnopolskich.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 600
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji