Uchwała Nr 405/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Anieli Zofii Mikołajczewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 405/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Anieli Zofii Mikołajczewskiej do projektu Miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 3 października 2003r. przez Anielę Zofię Mikołajczewską, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Protest dotyczący braku zgody na połączenie ul. Letniej z ul Gęsią poprzez działki nr ew. 741, 752 i 754 oraz wnioskowania o wykonanie połączenia ul. Letniej z ul. Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709 - odrzucić w całości.


§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 3 października 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Anieli Zofii Mikołajczewskiej nazwane zarzutem. W przedmiotowym piśmie wnosząca nie wyraża zgody na połączenie ulicy Letniej z ulicą Gęsią poprzez działki nr ew. 741, 752 i 754.
W toku badania sprawy przedmiotowe pismo zostało zakwalifikowane jako protest.
Jednocześnie wnosząca wnioskuje o wykonanie połączenia ulicy Letniej z ulicą Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta rozpatrzył przedmiotowy protest i zarządzeniem Nr 1088/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
Projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej wynika z konieczności włączenia tych ulic do układu komunikacyjnego miasta oraz jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990 r.
Wnioskowane przez wnoszącą protest połączenie ulicy Letniej z ulicą Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709 nie uwzględnia konieczności usprawnienia komunikacji na ulicy Gęsiej. Zgodnie z przedmiotowym projektem planu połączone ulice Gęsia i Letnia mają stanowić jeden ciąg komunikacyjny oznaczony symbolem 27KX.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 419
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji