projekty uchwał
Sesja L - 26-08-2014

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

 

Do pobrania - projekty uchwał

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 26 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula),  pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad    

1/ Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Upamiętnienie wydarzeń związanych z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej:

wprowadzenie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,

prezentacja wydawnictwa „Wspomnienia i relacje oficerów 19 Pułku Piechoty im. Odsieczy Lwowa z 1939 roku” - Pan Piotr Wodtke – członek TNP i Stowarzyszenia Patria Polonia,

prezentacja filmu „Płocki wrzesień 1939”.

4/ Informacja z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Płocka.

5/Informacja nt. funkcjonowania Spółki Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2013/2014. Plany i założenia na sezon 2014/2015.

6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka z 24.06.2014 roku.

7/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

3. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Płock jako Partnera do projektu systemowego pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,

4. zmiany UCHWAŁY NR 190/XIII/2011 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia 2011 roku o wykonywaniu przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji,

5. likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej,

6. likwidacji Internatu  Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego,

7. zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,

8. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2014 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock,

9. uchylenia uchwały nr 478/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku,

10. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka,

11. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock,

12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock prawa własności nieruchomości położonej w Płocku  obr. 6 Kostrogaj Rolniczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 140/9 o pow. 1.4956 ha,

13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Gromadzkiej w Płocku,

14. wydzierżawienia  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej,

15. wydzierżawienia  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Św. Wojciecha,

16. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej  przy ul. Wyspiańskiego  w Płocku,

17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Boryszewskiej,

18. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej,

19. częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

20. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku,

21. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny” w Płocku,

22. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

23. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka,

24. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,

25. zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych,

26. zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

10/ Interpelacje i zapytania radnych.

11/ Odpowiedzi na interpelacje.

12/ Sprawy różne.

13/ Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 19 sierpnia 2014, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 907
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji