UCHWAŁA NR 327/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na całoroczne utrzymanie w sprawności technicznej fontanny "Afrodyta" i poidełka na Starym Rynku oraz 2 fontann i wodotrysków przy ul. Tumskiej w Płocku w latach 2008 i 2009 w trybie przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR 327/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na całoroczne utrzymanie w sprawności technicznej fontanny "Afrodyta" i poidełka na Starym Rynku oraz 2 fontann i wodotrysków przy ul. Tumskiej w Płocku w latach 2008 i 2009 w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10  i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
     
      § 1.
Zezwala się na zawarcie umowy w trybie przetargu nieograniczonego na całoroczne utrzymanie w sprawności technicznej fontanny "Afrodyta" i poidełka na Starym Rynku oraz 2 fontann i wodotrysków przy ul. Tumskiej w Płocku w latach 2008 i 2009 i zaangażowanie na ten cel środków w wysokości  90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych brutto, w tym :
1) w roku 2008 - 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,
2) w roku 2009 - 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych.

      § 2.
Źródło finansowania : Budżet Miasta Płocka na 2008 rok dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok .

      § 3.
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

      § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

      § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Ze względów technicznych konieczne jest zawarcie umowy obejmującej obecny i następny rok budżetowy, ponieważ po zakończeniu eksploatacji konieczne jest
dokonanie demontażu urządzeń fontann, wykonanie przeglądu i badań, konser-
wacji oraz przechowania przez okres zimowy. Konieczne też jest okresowe doglądanie i regulacja grzejników elektrycznych w komorach fontann przy ul. Tumskiej 5 i Tumskiej 9.
Umowa obejmuje również montaż i uruchomienie w roku następnym zdemonto-
wanych i zakonserwowanych w poprzednim roku urządzeń z uwagi na zobowią-
zania gwarancyjne Wykonawcy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 15:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 607
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji