UCHWAŁA NR 329/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 329/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.
  
Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust.4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z  2001r. Nr 142,  poz. 1592, ze zm:. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.                                               
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E:

 

Do końca 2006r. działalność warsztatów terapii zajęciowej (wtz) w całości pokrywana była ze środków finansowych otrzymywanych przez Miasto Płock z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2008 roku maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 90 % kosztów działalności wtz. Zgodnie z art. 10b ust. 6 cytowanej wyżej ustawy koszty działalności wtz są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Natomiast art. 10b ust 6 określa, że powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiazany do pokrywania kosztów rehabilitacji            w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
W Płocku funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej, w zajęciach których uczestniczy 125 osób niepełnosprawnych, w tym 8 osób pochodzących z terenu Powiatu Płockiego.  W związku z powyższymi regulacjami prawnymi i na podstawie przedmiotowego porozumienia Powiat Płocki będzie dofinansowywał 10 % kosztów uczestniczenia 8 mieszkańców Powiatu Płockiego w warsztatach funkcjonujących na terenie Płocka.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 15:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 587
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji