Uchwała Nr 851/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 851/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę  Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 752/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. uchylającą Uchwałę Nr 1030/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7 oznaczonej jako działka nr 742/1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 października 2005 r. przedstawiony został na XLVII Sesji Rady Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej oznaczonej jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2 przy ul. Kwiatka z udzieleniem bonifikaty, który nie zyskał akceptacji Rady Miasta Płocka.
Jednocześnie na sesji zgłoszony został wniosek o przygotowanie uchwały w przedmiocie wydzierżawienia opisanej nieruchomości za 1 zł. Zawarcie umowy we wnioskowanym zakresie ze stawką 1 zł za całość nieruchomości może być potraktowane przez Urząd Skarbowy jako obejście prawa, gdyż stawka taka rażąco odbiega od stawek rynkowych funkcjonujących przy najmie lub dzierżawie podobnych obiektów.
Organy podatkowe mogą kwestionować skuteczność umów cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego, jeżeli podatnik kształtuje swe stosunki prawne z innym podatnikiem tak aby uchylić się od opodatkowania. W takim przypadku podatnik będzie obciążany podatkiem od potencjalnych a nie rzeczywistych dochodów.
Skuteczność umów cywilnoprawnych w obszarze prawa podatkowego warunkowana jest tym, czy nie jest ona sprzeczna z podatkowym.
Właściwa ocena umowy cywilnoprawnej wymaga analizy wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych.
Istnieje jednak możliwość użyczenia przedmiotowej nieruchomości na rzecz wnioskującego Stowarzyszenia. Co do zasady umowa użyczenia na gruncie prawa podatkowego zrównana jest z odpłatnym przekazaniem do używania gdyż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r . o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 254 poz. 654)     " Za przychód z nieruchomości udostępnianych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju".
Jednakże powyższego przepisu nie stosuje się przy udostępnieniu nieruchomości na jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, oświatowo – wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rechabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym (art. 13 ust. 2 pkt. 2 cyt ustawy).
Mając na względzie treść cytowanego przepisu i charakter prowadzonej działalności przez Stowarzyszenie wg. przedłożonego statutu tj.
odbudowa małej synagogi przy ul. Kwiatka w Płocku
zorganizowanie w odnowionym budynku muzeum poświęconego Żydom mazowieckim
ochrona dobytku i tradycji miasta oraz regionu płockiego
prowadzenie dialogu chrześcijańsko – judaistycznego
ochrona dorobku kulturowego Żydów mazowieckich
istnieje możliwoć użyczenia nieruchomości bez skutków finansowych o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
Zawarcie umowy użyczenia wymaga uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7, oznaczonej jako działka nr 742/1, podjęcia zarządzenia w przedmiocie użyczenia, a następnie przygotowania stosownej umowy określającej w szczególności formy ewentualnych adaptacji nieruchomości do działalności zgodnie z jej przeznaczeniem i statutem Stowarzyszenia.
Bezzwłocznie po dokonanej adaptacji nieruchomości tj. po odbiorze budynku do użytku zostanie przygotowany i przedstawiony pod dyskusję Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99%.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 179
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji