UCHWAŁA NR 47/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: uchylenia czterech uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 47/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: uchylenia czterech uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku, poz. 21, 405, 1238 i 1446, Dz. U z 2014 roku, poz. 379, 768 i 1133), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318 z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz § 2 ust. 5 Uchwały Nr 860/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr 579/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę.

§ 2

Uchylić Uchwałę Nr 459/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku.

 

§ 3

Uchylić Uchwałę Nr 460/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Jordanowskiej, wschodniej granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Ciechomickiej w Płocku.

 

§ 4

Uchylić Uchwałę Nr 461/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Grabówka i ulicy Gościniec w Płocku.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący                         

Rady Miasta Płocka                      

 

Artur Jaroszewski                

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 086
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji