Uchwała Nr 888/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie skargi z dnia 25.10.2005 roku Barbary Rylskiej-Moryń i Stanisława Moryń.

Uchwała Nr 888/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie skargi z dnia 25.10.2005 roku Barbary Rylskiej-Moryń i Stanisława Moryń.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 223 i art. 231  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 25.10.2005  roku  Barbary Rylskiej-Moryń i  Stanisława Moryń na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku :
1. w części dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych uznać za nieuzasadnioną,
2. w części dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego uznać się za niewłaściwą  do rozpatrzenia skargi i przekazać ją do rozpatrzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na posiedzeniach dokonała analizy treści skargi z dnia 25.10.2005r. złożonej przez Barbarę Rylską-Moryń i  Stanisława Moryń na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku .

W celu rozpatrzenia skargi Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi na posiedzeniu do protokołu jak i przekazanymi na piśmie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku a także wystąpiła o opinię prawną do Radcy Prawnego Urzędu Miasta Płocka.

Zgodnie z przedłożoną opinią prawną KPM.OR.I.0540/362/05 z dnia 30.11.2005r. Komisja uznała , że do rozpatrzenia niniejszej skargi w części dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych niezbędna jest decyzja administracyjna wydana w tym przedmiocie przez MOPS. Komisja Rewizyjna wystąpiła pismem z dnia 19.12.2005r. do Dyrektora MOPS o przekazanie aktualnie obowiązującej decyzji administracyjnej dot. przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych na rzecz Pani Barbary Rylskiej-Moryń. Dyrektor MOPS pismem MDŚS-0564/9/2005z dnia 27.12.2005r. poinformował , że przekazanie niniejszej decyzji nie jest możliwe z uwagi na zaskarżenie przez Państwa Moryń obowiązującej  decyzji administracyjnej do organu drugiej instancji gdzie został przekazany komplet akt tej sprawy. W dniu 13 stycznia 2006 roku Z-ca Dyrektora MOPS przesłał do Komisji aktualnie obowiązującą decyzję administracyjną wraz z kompletem dokumentów oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku utrzymującą tą decyzję w mocy - co oznacza , że działanie w tym zakresie Dyrektora MOPS w Płocku było prawidłowe.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2006 roku ponownie zapoznała się z kompletem dokumentów w sprawie i zaakceptowała stanowisko zaprezentowane w opinii prawnej, że Rada Miasta Płocka w części dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych winna uznać skargę  za nieuzasadnioną, a w części dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego uznać  za niewłaściwą  do rozpatrzenia skargi i przekazać ją do rozpatrzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. 

Ponieważ w niniejszej sprawie powinna być podjęta stosowna uchwała Komisja Rewizyjna przedkłada niniejszy projekt uchwały celem jej podjęcia przez Radę Miasta Płocka .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 085
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji