UCHWAŁA NR 466/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR 466/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367)

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§  1

W Uchwale Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:
1. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka
2. P.P.U.P. „Poczta Polska” – Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Płocku – wszystkie placówki na terenie miasta Płocka

§  2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§  3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  
 


UZASADNIENIE

 

Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 67/VI/07 z dnia 27 lutego 2007 roku zarządziła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa prowadzony przez Starostwo Powiatowe i P.P.U.P. „Poczta Polska” – Centrum Sieci Pocztowej OR w Płocku.
Z uwagi na to, że zmienia się jeden z inkasentów należy dokonać zmiany inkasenta do poboru opłaty skarbowej.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tylko rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W związku z tym podjęcie chwały jest zasadne.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 976
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji