UCHWAŁA NR 73/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

UCHWAŁA NR 73/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i poz. 1441 i Nr 179, poz. 1486 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 i Nr 170, poz. 1217) i uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W statucie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 836/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 271,poz.9110) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działania MZD są sprawy związane z zarządzaniem, znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Płocka, drogami publicznymi, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka oraz drogami wewnętrznymi, nie będącymi w zarządzie innego zarządcy lub właściciela terenu.”,
2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)”,
3) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)”,
4) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)”,
5) w § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)”,
6) § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „pełnienie funkcji inwestora w zakresie przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich”,
7) § 3 ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „przedkładanie wyników pomiarów emisji, prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, właściwym organom administracji ds. ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska”,
8) § 3 ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) sporządzanie map akustycznych co 5 lat w przypadku obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach ”,
9) § 3 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka”,
10) § 3 ust. 2 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną na ten cel”,
11) w § 3 w ust. 2 po pkt 27 dodaje się punkty 28, 29 i 30 w brzmieniu:
a) „28) wykonywanie analizy materiałów w zakresie zarządzania ruchem w celu przedłożenia ich do akceptacji przez Prezydenta Miasta Płocka”,
b) „29) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania (tymczasowej i stałej) organizacji ruchu”,
c) „30) wykonywanie czynności związanych z wyznaczeniem przez Prezydenta Miasta Płocka jednostki usuwającej pojazdy oraz prowadzącej parking strzeżony na terenie Gminy Płock zgodnie z art. 130 a Prawa o ruchu drogowym.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Od 2005 r., w którym uchwalono statut Miejskiego Zarządu Dróg, uległo zmianie szereg przepisów powołanych w statucie.
Ponadto statut nie przewiduje wykonywania przez MZD zadań wynikających z Prawa o ruchu drogowym.
Prawidłowe zarządzanie drogami w mieście, do czego powołany został Miejski Zarząd Dróg, wymaga kompleksowego podejścia tej jednostki do sytuacji, które występują w pasach drogowych. Stąd też niniejszą uchwałą rozszerzone zostają również kompetencje jednostki, która dysponuje pełną bazą danych (informacjami) o drogach i ich oznakowaniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 506
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji