Uchwała Nr 837/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka

Uchwała Nr 837/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 ),   art. 13 pkt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 190, poz.1606) oraz §4 uchwały Rady Miasta Płocka nr 108/XVI/91 z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka - Rada Miasta Płocka postanawia:

§1

Wyraża się zgodę na używanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określonego w Statucie Miasta Płocka przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Obwód Płocki w Płocku na mundurach harcerskich w celu popularyzowania samego znaku oraz sentencji VIRTUTE ET LABORE AUGERE umieszczonej na herbie.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Obwód Płocki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zwrócił się z prośbą o udostępnienie wzoru Wielkiego  Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka. Wizerunek ten zostanie umieszczony na rękawach mundurów i będzie noszony przez płockie harcerki i harcerzy.
Dewiza VIRTUTE ET LABORE AUGERE (męstwem i pracą ubogacać) jest wdrażana w życie przez Płocki Hufiec Harcerzy od chwili jego powstania. Ta właśnie sentencja przyświeca wychowawcom harcerzy w ich codziennej pracy z młodzieżą.
Płocki Hufiec wystąpił o zgodę na używanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka, gdyż rozpoczyna właśnie kampanię sztandarową, podczas której będzie przybliżać wychowankom historię i dzień dzisiejszy Płocka. Hufiec przygotowuje się do przyjęcia imienia Obrońców Płocka 1920r,, która to nazwa w sposób bezpośredni wiąże się z widniejącym na herbie Krzyżem Walecznych, przyznanym Płockowi za bohaterską obronę miasta w wojnie polsko – bolszewickiej 1920r przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ponieważ Wielki Reprezentacyjny Herb Płocka nie jest powszechnie używany, a tym samym nie jest dobrze znany mieszkańcom Płocka, umieszczenie go na mundurach harcerskich dodatkowo go spopularyzuje.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 523
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji