UCHWAŁA NR 583/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR 583/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz.U. z 2012 r. poz. 567, Dz.U. z 2013 r. poz. 153), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz.U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz.U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2010 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 210 z dnia 15.12.2010 r. poz. 6905) zmienionej Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29.03.2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 68 z dnia 2.05.2011 r. poz. 2186) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyznaje się dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2013 rok, dział 921, rozdział 92120, zadanie 02/WRMI/G.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. 

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski   

 

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w terminie od 2 do 31 stycznia 2013 roku wpłynęło 25 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 7.990.859,14 zł.

W związku z wycofaniem jednego z wniosków, Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 90/11 zmienionym Zarządzeniami Nr 137/11, Nr 1284/2012,  Nr 1398/2012 oraz Nr 2714/2013 dokonała sprawdzenia 24 wniosków. Trzy wnioski z przyczyn formalnych zostały rozpatrzone negatywnie.

Biorąc pod uwagę zapisy § 7 pkt 2 Uchwały Nr 817/LVII/10, w tym w szczególności kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta, Komisja sprawdzająca wnioski zaproponowała przyznanie 17 dotacji. 

Wykaz proponowanych do przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zakresy prac na wykonanie których proponuje się przyznanie dotacji ustalone zostały w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone kosztorysy przedłożone przez wnioskodawców. Całkowite koszty kwalifikowane do poniesienia na ich wykonanie szacuje się na kwotę 2.070.240,87 zł.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 441
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji