UCHWAŁA Nr 812/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA  Nr 812/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 11, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (zwanego dalej “Projektem”), zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od dn. 1 lutego 2011 r. do dn. 30 czerwca 2011 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 49.900,00 PLN.
4.Wkład własny wynosi 0,00 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                          
                                           Przewodniczący
                                 Rady Miasta Płocka   


                  Tomasz Korga


        


Uzasadnienie
Złożony projekt do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego jest projektem szkoleniowym skierowanym do strażaków - członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej i opiewa na kwotę 49.900 zł. Ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP jest warunkiem koniecznym do brania udziału w działaniach ratowniczo  – gaśniczych. Przeszkolenie jak największej ilości osób pozwala na wykorzystanie ich w czasie prowadzonych akcji, szczególnie takich, które wymagają jednoczesnego zaangażowania dużej ilości osób (np. działania przy powodzi). Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez udział w szkoleniu, zdobycie nowych kwalifikacji, możliwość niesienia pomocy innym ludziom. Realizacja wniosku pozwoli przeszkolić 40 członków OSP. Wniosek nie jest działaniem chwilowym obejmującym przeciwdziałanie wykluczeniu i integrację społeczną tylko w czasie realizacji projektu, ale rozciąga się na lata. Udział w szkoleniu jest pierwszym krokiem, ukierunkowaniem i daniem przykładu, jak można działać z drugim człowiekiem na korzyść innych ludzi i środowiska naturalnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 469
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji