projekty uchwał
Sesja XXXIV - projekty uchwał


OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 7 grudnia 2004r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Płocka.


1.Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Informacja nt. inwestycji pod nazwą Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Miasta Płocka,

2)rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,

3)rozszerzenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,

4)wyrażenia zgody na wynajęcie Archiwum Państwowemu w Płocku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy ul. 1 Maja 1/ Kolegialna 13/ Kolegialna 11 w Płocku ,

5)przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Płocka na 2005 rok”,
- załącznik,

6)wspierania działalności szkół wyższych,

7)przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2005,

8)przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2005,

9)ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (druk nr 646),

10)ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad jego poboru i terminu płatności,

11)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok,
- załącznik,
- uzasadnienie

12)nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42 oznaczonej jako działka nr 3107 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz prawa użytkowania wieczystego działki nie zabudowanej oznaczonej numerem 3106.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 30 listopada 2004, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 242
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 30 listopada 2004, godzina 12:11
  • Historia aktualizacji

  • 30 listopada 2004, godzina 12:11 Aktualizacja danych