Uchwała Nr 853/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie : rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

Uchwała Nr 853/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie : rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

Na podstawie art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz.1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Miasto Płock zobowiązuje się do rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych  w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

§ 2.

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przeprowadzony w lipcu 2005 roku sondaż wykazał, że bezpieczeństwo jest priorytetowym zadaniem miasta wśród oczekiwań mieszkańców Płocka.
Sfinansowane przez Urząd Miasta Płocka dodatkowe patrole Policji odbiły się również pozytywnym echem.
W okresie wrzesień – listopad 2005 r. zorganizowano dodatkowo 173 patrole z udziałem 271 policjantów, uzyskując następujące wyniki :
1.  wylegitymowano  - 1.462 osoby
2.  pouczono - 741 osób
3.  nałożono mandatów karnych - 283 o łącznej wartości 45.950 zł
4.  zatrzymano pod wpływem alkoholu - 22 osoby
5.  zatrzymano w związku z narkotykami - 18 osób
6.  nietrzeźwi kierujący - 18 
7.  zatrzymano praw jazdy - 12 
8.  wnioski do Sądu Grodzkiego - 16 
9.  przeprowadzono kontroliw tym : - 3.920 
 - parkingów - 1.484 
 - posesji - 1.922 
 - pojazdów - 514 
Jak z powyższego zestawienia wynika dodatkowe patrole są wysoce efektywne i w znacznym stopniu ograniczyły przestępczość, w tym kryminalną.
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców niezbędne staje się utrzymanie zainicjowanej w 2005 roku akcji w roku 2006.
Delegację zorganizowania „płatnych służb dodatkowych” reguluje art. 13 ust. 4 a pkt 1  ustawy o Policji. Zasady oraz terminy zostaną uregulowane w porozumieniu pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka, a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji