UCHWAŁA NR 217/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Programu Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.


UCHWAŁA NR 217/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Programu „Razem dla rewitalizacji” - pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r.: Nr 21, poz. 113) oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r.: Nr 157, poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r.: Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wraz z partnerami spoza sektora finansów publicznych Program „Razem dla rewitalizacji” - pilotażowy  program  rewitalizacji  społecznej  Obszaru  Starego
Miasta w Płocku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej (zwanego dalej „Programem”), w tym:
1.zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji Programu,
2.zrealizowanie Programu zgodnie z zawartą umową,
3.zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących wynikających z realizacji Programu,
4.wykonywanie innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji Programu.


§ 2.
1. Kwota przeznaczona na realizację Programu ustalona została w wysokości:
1) 2011 rok – 317 534,40 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy), w tym 29 324,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) tytułem wkładu własnego,
2) 2012 rok – 1294 962,80 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), w tym 133 762,80 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wkładu własnego.
2. Łączna kwota na realizację Programu wynosi 1 612 497,20 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy), w tym 163 087,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy  tysiące osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) tytułem wkładu własnego.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w odpowiedzi na konkurs zamknięty z preselekcją nr CRZL/1.17/P/2011, ogłoszony w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, złożył projekt na dofinansowanie realizacji projektu „RAZEM DLA REWITALIZACJI” - pilotażowy program rewitalizacji społecznej obszaru Starego Miasta w Płocku, który decyzją Komitetu Sterującego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem konkursu pilotażowego było zainicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez opracowanie i wdrożenie partnerskich programów rewitalizacji społecznej, stanowiących integralne części Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych rozwiązań. Zgodnie z dokumentacją konkursową oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z póź. zm.) oraz dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku złożył projekt w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Rolę Lidera w projekcie pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Celem projektu jest rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku, poprzez podjęcie działań związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawą bezpieczeństwa i podjęcie działań animujących środowisko lokalne. Grupa docelowa projektu to 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Starego Miasta w Płocku i korzystających z pomocy społecznej MOPS w Płocku, w tym osoby młode w wieku 15-25 lat, co najmniej 50% ogółu uczestników.
W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem oraz specjalistą ds. planowania rodziny. Warsztaty będą miały charakter spotkań grupowych i zorganizowane zostaną w dwóch formach: warsztaty wyjazdowe dla 50 osób i warsztaty stacjonarne dla kolejnych 50 osób. Uczestnicy programu oraz ich otoczenie będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych radcy prawnego, w trakcie pełnionych co 2 tygodnie dyżurów. Grupą 100 uczestników będą opiekowali się pracownicy socjalni, którzy w ramach programu będą pełnili rolę Opiekunów/Animatorów Socjalnych. W ramach działań animujących zorganizowane zostaną: ZAJĘCIA SPORTOWE – „Kick boxing” (Walka o pasy Mistrza Płocka), zorganizowany zostanie pokaz sportowy z udziałem mistrzów Polski - „gwiazd” sportu w sztukach walki oraz 4 pogadanki: „Sport jako alternatywa przeciw uzależnieniom”, „Sport jako recepta na życie”, „Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka i konsekwencje”, Wpływ narkotyków na organizm młodego człowieka i konsekwencje”. ZAJĘCIA FILMOWE – zakończone premierą filmu z udziałem młodzieży o tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia prowadzone będą przez aktora i reżysera Teatru Dramatycznego w Płocku. Zajęcia zakończone zostaną premierą filmu w Kinie Nowe Przedwiośnie. ZAJĘCIA TANECZNE – HIP-HOP lub breakdance (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez młodzież). ZAJĘCIA PLASTYCZNE – GRAFFITI – na zakończenie projektu ogłoszony zostanie konkurs na zagospodarowanie 4 miejsc zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. W wybranych miejscach (kamienicach) wykonane zostaną porządki, nasadzenia oraz malowane będą murale. W procesie odmiany Starego Miasta będą brali udział sami mieszkańcy – zorganizowane zostaną 2 spotkania w celu konsultacji i wyboru najciekawszych pomysłów. ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE – w trakcie tych zajęć uczestnicy fotografować będą najciekawsze miejsca Starego Miasta. W ramach REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ zorganizowane zostaną następujące kursy/szkolenia: animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ), kurs witrażu/zdobnictwa, kurs wyrobu sztucznej biżuterii, florystyka/bukieciarstwo, kosmetyczka z elementami wizażu, fryzjer, nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kucharz małej gastronomii. Dodatkowo w ramach kursów: kosmetyczka z elementami wizażu, fryzjer oraz kucharz małej gastronomii, uczestnicy odbędą 20-godzinne szkolenie dotyczące obsługi kasy fiskalnej. Dla 10 chętnych zostanie zorganizowany ponadto kurs obsługi komputera. Zaplanowane zostały także warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku - prezencji, warsztaty savoir – vivre. W celu wzmocnienia środowiska przedstawicieli/pracowników instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaplanowano realizację 50 godzin szkolenia, tzw. pedagogów ulicy w zakresie pracy z trudną młodzieżą i osobami najbardziej wykluczonymi/narażonymi na wykluczenie w społeczeństwie.
W ramach programu zostanie zorganizowana i prowadzona na Obszarze Starego Miasta w Płocku świetlica środowiskowa. W świetlicy zostaną zorganizowane warsztaty mające na celu dbałość o rozwój talentów i zainteresowań wśród uczestników programu oraz ich otoczenia. Zorganizowane zostaną warsztaty decoupage (technika ozdabiania przedmiotów), warsztaty pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”, mające na celu propagowanie sportu jako sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu (aerobic, ćwiczenia korekcyjno-gimnastyczne) oraz zdrowego sposobu odżywiania. W trosce o poprawę bezpieczeństwa na obszarze objętym programem zorganizowane zostaną spotkania dla uczestników programu oraz ich otoczenia pod hasłem: „Bezpieczna ulica”, „Stop przemocy”, „Czy musimy tak żyć ? Wspólnie przeciw patologiom”.  W świetlicy środowiskowej prowadzone będą także przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku spotkania pod hasłem: „Podziel się swoją wiedzą”, których celem będzie pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Starego Miasta Płocka w odrabianiu lekcji (korepetycje). Korepetycje będą udzielane przez wolontariuszy MOPS, a także przez osoby uczestniczące w programie które wyrażą chęć wzięcia udziału w akcji „Podziel się swoją wiedzą”. W świetlicy zostanie także zorganizowana sala komputerowa z dostępem do internetu oraz z drukarką, z której będą mogli skorzystać uczestnicy programu.

Termin realizacji projektu: 01.09.2011r.- 30.11.2012r.
Wartość projektu: 1 612 497,20 zł
Wartość dofinansowania:1 449 410,00 zł
Wkład własny: 163 087,20zł
W celu realizacji projektu nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych. Wkładem własnym będą świadczenia pieniężne Lidera Programu (MOPS) w postaci wynagrodzeń trzech pracowników świetlicy oraz świadczenia niepieniężne w postaci pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań w projekcie.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 583
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji